O Worldworku

Praca ze Światem: WorldWork

Koncepcja Pracy ze Światem została rozwinięta przez dr Arnolda Mindella, twórcę Psychologii Procesu (Pracy z Procesem) i jego współpracowników. Worldwork to zarówno oparte na doświadczeniu seminaria szkoleniowe odbywające się co 2 lata, jak i metoda/filozofia Pracy z Procesem w małych i dużych grupach, którą objaśniamy poniżej.

“Głęboka demokracja w naszym poczuciu znaczy, iż świat jest tutaj, by pomóc nam stawać się pełniejszymi, a my jesteśmy tutaj, by świat mógł stać się pełnym.”
Arnold Mindell

Worldwork jest opartym na doświadczeniu seminarium szkolącym w pracy z konfliktami i budowaniu społeczności. Seminarium te, to unikalna sposobność dla ludzi z całego świata by mogli zebrać się razem w potężne forum, skupiające się na i pracujące nad społecznymi, środowiskowymi i politycznymi kwestiami, przy użyciu grupowych i procesowych metod. SONY DSCOd dwustu do trzystu ludzi z ponad trzydziestu krajów uczestniczy w tym 6 dniowym zgromadzeniu. Duża grupa prowadzących facylituje szeroki wachlarz kształcących doświadczeń, w tym m.in. skupienia i interakcje dużych grup, zebrania małych grup, łączenie grup i sesje jeden na jednego.

“Głęboka Demokracja jest zasadą stojącą za procesem budowania społeczności, by wysłuchać wszystkie głosy i role będące w grupie, w tym nasze kolektywne doświadczenia odmiennych stanów, a także subtelne uczucia i tendencje. To jest podstawa, tworząca miejsce dla tego co oddzielone, ledwie wypowiedziane lub niewypowiedziane.”
Arnold Mindell

Worldwork jest metodą Pracy z Procesem z małymi i dużymi grupami przy zastosowaniu zasad Głębokiej Demokracji zajmującą się kwestiami grup i organizacji każdego rodzaju. By rozwiązać rzeczywiste problemy i wzbogacić doświadczenie społeczności, metoda Pracy ze Światem skupia się na znajdowaniu i angażowaniu mocy śniącego tła organizacji lub miasta (np. projekcje, plotki, role, i twórcze wyobrażenia). Facylitatorzy Pracy ze Światem słuchają ziemi, robią prace wewnętrzne, ćwiczą umiejętności zewnętrznej komunikacji angażując świadome role, sygnały i świadomość rangi by wzbogacić organizacyjne życie. Praca ze Światem z sukcesem była stosowana do analizy i pracy z wielokulturowymi i wielopoziomowymi grupami, Aborygeńskimi społecznościami, uniwersytetami, małymi i dużymi międzynarodowymi organizacjami, miejskimi gorącymi trudnymi sytuacjami, w korporacjach i strefach światowych konfliktów. (źródło: www.aamindell.net)

Więcej co to jest Głęboka Demokracja

SONY DSC

Poprzednie seminaria Worldwork

Linki do stron www poprzednich Seminariów Worldwork

Link do materiałów z poprzednich WW

Documents from Worldwork 2008

Praca z procesem – co to jest?

Psychologia zorientowana na proces (psychologia procesu, praca z procesem, POP, process work, dreambody work) to nowa -zapoczątkowana w latach siedemdziesiątych ostatniego stulecia i ciekawa metoda terapeutyczna opracowana przez dr Arnolda Mindella amerykańskiego terapeutę szkoły jungowskiej oraz zespół współpracujących z nim osób.

Praca z procesem (od terminu process work) to nowoczesna metoda pracy psychologicznej z osobami w różnych stanach świadomości. Arnold Mindell łączy w swojej oryginalnej teorii psychologii zorientowanej na proces koncepcje pochodzące z różnych źródeł: filozofii taoistycznej, psychologii analitycznej C.G.Junga, teorii informacji, teorii ról, podejścia komunikacyjnego i systemowego w terapii. Różnorodne wątki i inspiracje łączy w całość bardzo prosta i spójna teoria procesu.

W książkach Arnolda Mindella znajdujemy liczne odniesienia oraz metafory z obszaru fizyki, przy pomocy których twórca nowego podejścia w terapii przekonuje nas o konieczności zmiany paradygmatu w psychologii – proponuje między innymi myślenie w kategoriach procesu zamiast stanu, wprowadza pojęcie pola. SONY DSCNieodłącznym elementem teorii Arnolda Mindella jest również pojęcie głębokiej demokracji i postulat pracy z mniejszościami.

Praca z procesem reprezentuje nurt fenomenologiczny w terapii. Terapeuta zorientowany na proces bada subiektywny świat drugiej osoby pomagając jej odnaleźć wzorce, znaczenia ukryte w pozornie bezładnym świecie doświadczeń i problemów dnia codziennego, snach, symptomach cielesnych, relacjach, odmiennych stanach świadomości. Również w pracy z parą, rodziną, grupą ważnym zadaniem terapeuty jest poznanie sposobu w jaki osoby doświadczają i opisują rzeczywistość czy swoje problemy. Praca z procesem wykorzystuje różnorodne techniki terapeutyczne pozwalające na pracę zarówno z materiałem werbalnym jak i pracę poprzez ruch czy z wykorzystaniem doświadczeń ciała. Przyglądając się pracy terapeuty zorientowanego na proces odnajdziemy w niej elementy przypominające działania terapeuty gestalt, techniki stosowane przez analityka jungowskiego, elementy psychodramy a także metody stosowane w terapii behawioralno – poznawczej. Praca z procesem stanowi udaną syntezę różnorodnych technik pracy terapeutycznej a jednocześnie nie traci swojej wewnętrznej spójności odwołując się do podstawowego dla niej pojęcia procesu i terminów zaczerpniętych z teorii informacji..

Linki do stron o POP

Linki ośrodków POP oferujących programy licencyjne

Linki do lokalnych grup POP oferujących warsztaty, seminaria i inne formy uczenia się o Psychologii Procesu

Ośrodki Instytutu Psychologii Procesu

Ośrodki Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu

Inne linki o pracy z procesem