o Worldwork

Worldwork (WW) byl vyvinut Dr. Arnoldem Mindellem, zakladatelem Procesově-orientované psychologie nebo Procesové práce, a jeho kolegy. Worldwork je zážitkovým tréninkovým seminářem, který se koná obvykle každé 2 roky a zároveň je i metodou/filosofií procesové práce pro malé a velké skupiny, jak je vysvětleno níže.

“Hluboká demokracie je náš pocit, že svět existuje pro to, aby nám pomohl stát se úplnějšími, a že my jsme na světě, abychom pomohli světu uzdravit se.”
Arnold Mindell

Worldwork je zážitkový výcvikový seminář v oblasti práce s konflikty a budování komunit. Seminář poskytuje unikátní příležitost pro lidi z celého světa, aby se spojili ve fórum a zaměřili se na práci se sociálními, environmentálními a politickými problémy s využitím metodiky skupinových procesů. Obvykle se tohoto 6-denního shromáždění účastní 200 až 300 lidí z více než 30 zemí. Velký tým procesových pracovníků facilituje různorodost učení a zážitků, které zahrnují práci a interakci s velkými skupinami, setkání malých skupin, individuální setkání a networking skupin.

“Hluboká demokracie je principem na pozadí procesu budování komunit, který slyší všechny hlasy a role, včetně našeho kolektivního zážitku změněných stavů vědomí, a jemných pocitů a tendencí. Je to princip, který dává prostor pro oddělitelné, obtížně vyslovitelné a nevyslovitelné.”
Arnold Mindell

Worldwork je metoda procesové práce pro malé a velké skupiny, která používá principy Hluboké demokracie, aby oslovila problémy skupin a organizací všeho druhu. Pro vyřešení problémů reality a obohacení zkušeností komunity, Worldwork využívá metody, které se zaměřují na nalezení a využití síly snového pozadí organizace nebo města (např. projekce, drby, role a kreativní fantazie). Facilitátoři Worldworku naslouchají zemi, dělají vnitřní práci, používají vnější komunikační dovednosti zahrnující uvědomění si rolí, ranku a signálů, s cílem obohatit život organizace. Worldwork byl úspěšně aplikován na analýzu a práci s multikulturními a víceúrovňovými skupinami, domorodými komunitami, univerzitami, malými a velkými mezinárodními organizacemi, městy, korporacemi a zónami s válečnými konflikty. (upraveno z www.aamindell.net)

SONY DSC

PŘEDCHOZÍ WORLDWORK SEMINÁŘE

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY K POSLEDNÍM WORLDWORK SEMINÁŘŮM

ODKAZY K MATERIÁLŮM Z POSLEDNÍCH WW

Dokumenty Worldwork 2008

PROCESOVÁ PRÁCE – CO TO JE?

Procesově-orientovaná psychologie (nebo též procesová psychologie, procesová práce, POP, práce se snovým tělem) je terapeutická metoda, kterou založil v 70. letech Dr. Arnold Mindell, americký terapeut z jungiánské školy, a jeho tým.

Procesová práce je moderní metoda psychologické práce s lidmi v různých stavech vědomí. V jeho původní proces-orientované psychologické teorii kombinuje Arnold Mindell koncepty z různých zdrojů: Taoistická filosofie, jungiánská analytická psychologie, teorie informací, teorie rolí, komunikativní a systemický přístup v terapii. Různé proudy a inspirace jsou skombinovány do jedné jednoduché a koherentní teorie procesu.
V Mindellových knížkách najdeme různé odkazy a metafory ze světa fyziky, které jsou používány zakladatelem tohoto nového přístupu v psychoterapii, aby ilustrovaly změnu paradigmatu v psychologii – nabízí, mimo jiné, přemýšlení ve smyslu procesů spíš než stavů. Zároveň představuje i koncept pole.

Klíčovým elementem Mindellovy teorie je taktéž koncept Hluboké demokracie a výzva k práci s menšinami.
Procesová práce představuje v terapii fenomenologický proud. Procesově-orientovaný terapeut studuje subjektivní svět druhých, a pomáhá jim nacházet vzorce a skryté významy ve zdánlivě neuspořádaném světě zážitků a problémů každodenního života, snů, tělesných symptomů, vztahů a změněných stavů vědomí. Při práci s páry, rodinami a skupinami, je pro terapeuta důležitým úkolem poznat způsoby, jakým popisují jejich realitu, tj. jejich problémy.
Procesová práce používá různé terapeutické techniky, které umožňují práci s verbálním materiálem, jako i prostřednictvím pohybu nebo tělového prožitku. Práce procesově-orientovaného terapeuta zahrnuje elementy připomínající intervence z gestalt terapie, techniky jungiánských analytiků, elementy psychodramatu a též metody používané v behaviorálně-kognitivní terapii. Procesově-orientované práce je úspěšnou syntézou různých terapeutických technik při zachovávání její vlastní vnitřní soudržnosti. Odkazuje se na základní koncept procesu, který je převzat z teorie informací.

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY POP

ODKAZY K POP CENTRŮM S AKREDITOVANÝM PROGRAMEM

ODKAZY NA LOKÁLNÍ SKUPINY, KTERÉ POSKYTUJÍ WORKSHOPY, SEMINÁŘE A JINÉ FORMY UČENÍ PROCESOVÉ PRÁCE

CENTRA PROCESSWORK INSTITUTU

CENTRA POLSKÉ SPOLEČNOSTI PROCESOVĚ ORIENTOVANÉ PSYCHOLOGIE

DALŠÍ ODKAZY O PROCESOVÉ PRÁCI